Autor: Kinga Kuszak
ISBN 978-83-89250-55-1

 

W książce poruszono kwestię funkcjonowania szkolnego dzieci o różnym poziomie samodzielności, która ujmowana jest wsposób szeroki i wielopłaszczyznowy. Na podstawie podłużnych badań wyselekcjonowanej grupy dzieci autorka dowodzi, że różny jest poziom niezależności dzieci w okresie przygotowania do szkoły, w związku z tym rozpoczynają one edukację w szkole z odmiennym zakresem umiejętności. Inny jest więc poziom ich gotowości do realizacji kolejnych zadań w klasie pierwszej. Następnie dokonuje opisu funkcjonowania uczniów mniej i bardziej samodzielnych w różnych sytuacjach zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Na podstawie analizy losów uczniów pokazuje stopień gotowości do przekroczenia kolejnego progu i podjęcia kształcenia systematycznego w klasie czwartej. Szczególnie koncentruje się na pokazaniu sytuacji szkolnej i trudności w realizacji zadań szkolnych dzieci o niskim poziomie niezależności. Śledząc losy dzieci analizie poddaje wybrane czynniki ich rozwoju, skupiając się na omówieniu sytuacji rodzinnej i szkolnej, pokazując zmiany, jakich doświadcza współczesne dziecko. Książka skierowana jest do nauczycieli pracujących na różnych poziomach edukacji, do rodziców chcących świadomie wspomagać rozwój swoich dzieci, studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, a także wszystkich zainteresowanych stymulowaniem rozwoju dziecka.

[..] Wartość książki polega na tym, że Autorka nie tylko opisuje poziom i przejawy samodzielności dzieci sześcioletnich i porównuje je z osiągnięciami tych samych dzieci, kiedy kończą one edukację wczesnoszkolną, ale tworzy także profile samodzielności poszczególnych dzieci w różnych obszarach ich aktywności, takich jak zaspokajanie własnych potrzeb, realizacja zadań, podejmowanie decyzji, inicjowanie kontaktów itd. Pozwala to z jednej strony prognozować rozwój i trudności dziecka w poszczególnych obszarach jego aktywności, z drugiej zaś strony budować bardziej zindywidualizowane programy pracy i wspomagania różnych dzieci. Mośliwość prognozowania dalszej drogi rozwojowej dziecka stwarza szanse na podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających pojawianiu się zaburzeń i niekorzystnych czynników [...]

 

z recenzji Prof. dr hab. Haliny Sowińskiej

Dodatkowe materiały znajdziesz tutaj