Autor: Piotr Goliński, Barbara Golińska,
Marek Czerwiński, Jędrzej Daszkiewicz
ISBN 978-83-89250-04-9

 

Wprowadzenie

Wzrastające zużycie energii na świecie, połączone jednocześnie z malejącą podażą paliw kopalnych, wymusza poszukiwanie i rozwój zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii. Pod pojęciem OZE kryje się wiele bardzo różnych rozwiązań. Jednym z najczęściej rozpatrywanych jest uzyskiwanie energii odnawialnej z biomasy. Powodem konwersji biomasy w energię jest jej produkcja, zrównoważona ekonomicznie i ekologicznie.

Uprawa roślin energetycznych na biomasę wiąże się jednak z pewnymi problemami. W zależności od gatunku rośliny i lokalizacji upraw, może mieć ona negatywny wpływ na strukturę gleby, a poprzez erozję przyczyniać się do zmniejszenia jej żyzności, czy też wypłukiwania składników biogennych, zanieczyszczających środowisko przyrodnicze. Czasami również konwersja biomasy z roślin energetycznych w energię może wiązać się ze znaczną emisją gazów cieplarnianych. Ponadto niektóre rośliny uprawne takie jak np. kukurydza, rzepak czy zboża mogą być wykorzystywane zarówno do celów spożywczych, jak i energetycznych, co sprawia, że przeznaczanie ich na biomasę coraz częściej nie jest społecznie akceptowane. Szczególnie dotyczy to przetwarzania biomasy kukurydzy kiszonkowej na biogaz.
Poszukiwanie tanich źródeł biomasy do produkcji bioenergii jest więc aktualnym zagadnieniem we współczesnej ekoenergetyce. Jednym z nich może być masa roślinna z ekstensywnie użytkowanych łąk, objętych często różnymi formami ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze. Biomasa z tego typu łąk nie nadaje się bowiem do żywienia zwierząt, ze względu na niską wartość paszową.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych powinna więc generować odpowiednie korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Kryterium to spełnia koncepcja PROGRASS®, której celem jest ochrona różnorodności biologicznej półnaturalnych łąk nieprzydatnych do celów paszowych, zwłaszcza położonych w dolinach rzecznych z jednoczesnym efektywnym ich wykorzystaniem do produkcji bioenergii. Kluczowym elementem tej koncepcji jest technologia IFBB, dzięki której możliwe jest zintegrowane wytwarzanie paliwa stałego i biogazu z biomasy.