Autor: Dobrochna Hildebrandt
ISBN 83-89250-90-X 

 

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosika

Książka Dobrochny Hildebrandt porusza bardzo ważny z perspektywy naszych prób zrozumienia przemian szkolnictwa współczesnego problem rekonstrukcji (wschodnio)niemieckiej edukacji po zjednoczeniu Niemiec. Wpisuje się ona znakomicie z perspektywy stricte naukowej w prowadzone na temat transformacji krajów postsocjalistycznych dyskusje i debaty pedagogiczne, polityczne, ideologiczne i moralne. Jest to praca pod każdym względem bardzo „na czasie”. Jest to znakomita egzemplifikacja dysertacji interdyscyplinarnej, a jej wysoki poziom stanowić może „przyczynek” do optymizmu co do potencjału intelektualnego młodego pokolenia pedagogów.

 

Z recenzji prof. dr hab. Wiktora Rabczuka

Dobrochna Hildebrandt, dzięki holistycznemu spojrzeniu na zmianę szkolnictwa wschodnioniemieckiego (poprzez analizę kluczowych przekształceń po przełomie ustrojowym 1989 roku: decentralizacji, prywatyzacji oświaty, demokratyzacji szkolnictwa, reorganizacji struktury szkolnej, reformowania treści kształcenia, zmian zasad wykonywania zawodu nauczyciela), wypełnia w ww. obszarze swoistą lukę w polskojęzycznej literaturze z zakresu pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji. Gruntowna, wręcz erudycyjna znajomość literatury przedmiotu, logika wywodów, umiejętność formułowania (oględnych) sądów krytycznych i wartościujących, język właściwy pracom naukowym, uzasadniają przekonanie recenzenta o bardzo dobrym opanowaniu warsztatu badawczego.