Autor: Ryszard Urbański-Korż
ISBN 83-915054-6-4

 

Zdaniem autora, współczesna humanistyka powinna wrócić do idei i form będących fundamentem kultury europejskiej. Z pola uwagi humanistów zniknęły bowiem bardzo wartościowe i inspirujące poglądy Demokryta, Sokratesa, Arystotelesa, Arystynesa czy Anystypa. Oryginalnym sposobem popularyzacji owych poglądów jest dialog – forma znana przecież ze słynnych pism Platona. Jest to targowiskowa dysputa, której uczestnicy posługują się językiem niezgrabnym i pospolitym. Forma ta pozwala skonfrontować idee ze sobą i „wypróbować”, na ile odpowiadają one potrzebom człowieka XXI wieku oraz w jakim stopniu mogą pomóc rozwiązać jego problemy i dylematy. Przedmiotem dialogów są zaś idee i wartości szczególnie istotne dla każdego człowieka. Książka zawiera dziewięć takich dialogów filozoficznych. Ich postacią kluczową jest Andragog. To wyraźne dowartościowanie pedagogiki dorosłych autor tłumaczy poglądem, że człowiek cywilizacji postindustrialnej musi się kształcić przez całe życie.