Komu potrzebny jest redaktor? 
 Każdemu, kto zamierza wydać książkę! 

W potocznym rozumieniu prace redakcyjne są ograniczane do poprawiania błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Ludzie pióra sądzą, najczęściej słusznie, że z zagadnieniami językowymi doskonale poradzą sobie sami, więc bywają zdziwieni, gdy wydawca przekazuje ich teksty do redakcji. W rzeczywistości redaktorzy są pierwszymi krytycznymi – a jednocześnie życzliwymi autorom – czytelnikami. Dysponując doświadczeniem, wiedzą merytoryczną, znajomością rynku wydawniczego, dostrzegają i pomagają poprawić szeroko rozumiane usterki.

Z naszym wydawnictwem współpracują redaktorzy z wieloletnim stażem, o potwierdzonych kompetencjach zawodowych. Prowadzą prace w ścisłym porozumieniu z autorami (uzgadniają z korekty, przygotowują opinie – por. Ocena materiałów autorskich). Zmiany, które proponują w tekstach, zawsze są podyktowane troską o ich poprawność oraz czytelność.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz „usług” redakcyjnych oferowanych przez nasze wydawnictwo. W zależności od potrzeby, uznania autora lub etapu prac nad publikacją tekst może zostać poddany wszystkim rodzajom redakcji lub tylko jednemu z nich (np. tylko redakcji merytorycznej lub korekcie językowej). Nasze wydawnictwo oferuje pomoc w gromadzeniu i opracowaniu materiałów do publikacji (np. monografii) polegającą na:

 • wykonaniu kwerendy w bibliotekach i Internecie,
 • sporządzeniu bibliografii przedmiotowej lub/i podmiotowej,
 • ocenie przydatności (aktualności, rzetelności) poszczególnych publikacji ujętych w bibliografii,
 • przygotowaniu streszczeń (opracowań) wspomnianych publikacji,
 • wskazaniu przydatnych cytatów z zebranych materiałów (dla potwierdzenia prezentowanych w przygotowywanym tekście tez lub polemiki).

      Ocena materiałów autorskich

 • Ułatwiająca autorowi ewentualne uporządkowanie i uzupełnienie tekstu. Redaktor wskazuje elementy, których – z punktu widzenia czytelnika – może brakować w materiałach autorskich, np. proponuje uzupełnienie (lub stworzenie) bibliografii, wprowadzenie przypisów, odniesień w tekście, wyróżnień, podtytułów. Zaznacza również fragmenty wymagające skrócenia (np. jeśli poruszane w nich zagadnienia zostały omówione wcześniej) bądź rozwinięcia.

      Redakcja merytoryczna

 • Polegająca na wnikliwym analizowaniu tekstów, wykresów, tabel oraz schematów i wskazywaniu błędów rzeczowych. Redakcja obejmuje również przedstawianie konkretnych rozwiązań pozwalających usunąć nieścisłości oraz sporządzenie bibliografii, na której podstawie dana wypowiedź została uznana za błędną, nieprecyzyjną bądź nieaktualną.

      Redakcja językowa

 • Usuwająca zarówno błędy stylistyczne, jak i ortograficzne oraz interpunkcyjne. Redaktor proponuje również alternatywne sformułowania (zastępujące poprawne), jeśli uzna, że zmiany przyczynią się do poprawienia jasności wywodu; jednocześnie prace redaktorskie są prowadzone z poszanowaniem stylu autora oraz z wielką dbałością o zachowanie sensu oryginalnej wypowiedzi.

      Ujednolicenia

 • Są wprowadzane m.in. w zbiorach artykułów w celu wprowadzenia jednolitego zapisu bibliograficznego, przypisów, wyróżnień haseł lub ważnych treści w tekście. Dbałość o konsekwencję zapisu aparatu krytycznego jest jednym z podstawowych wyróżników profesjonalnie przygotowanej do druku publikacji.

       Korekta językowa

 • Zmierzająca do wyeliminowania literówek, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, drobnych usterek stylistycznych oraz niekonsekwencji, np. w zapisie bibliograficznym. Ponadto redaktor upewnia się, czy wszystkie zmiany ustalone z autorem na wcześniejszych etapach pracy z tekstem (por. ocena materiałów autorskich, redakcja merytoryczna i językowa) zostały uwzględnione.

       Główne korzyści

 • Opracowanie składu i łamania publikacji książkowych i innych wydawnictw (folderów, materiałów reklamowych, czasopism, broszur itd.). Możliwość przygotowania i wykonania projektów makiet, okładek, stron rozkładówkowych, reklam itp.

       Możliwości

 • Nasza oferta obejmuje pełen zakres przygotowania wydawniczego.