Od redakcji

Pomieszczone w niniejszym numerze artykuły stanowią pokłosie odbytego w październiku ubiegłego roku w Skierniewicach XII Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego, którego tematem wiodącym byli młodzi w rodzinie i kościele. Obradował on pod honorowym patronatem Biskupa Łowickiego ks. prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Dziuby. Współorganizatorami Sejmiku byli Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach.

Sejmik rozpoczął się uroczysta Mszą św. sprawowaną przez J.E. ks. Biskupa w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła. Klasycystyczny kościół z XVIII w. z piękną polichromią i tablicami nagrobnymi z XVII – XVIII w. stworzył niecodzienną atmosferę.

Obrady Sejmiku rozpoczęły się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, gdzie zebrani zostali powitani przez gospodarzy oraz przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Łodzi Sławomira Józefiaka.

Otwierając obrady Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ziemowit Gawski przypomniał cel i zadania Sejmików Rodzinnych, które są od lat jednym ze znaków firmowych polityki rodzinnej Stowarzyszenia.

Część merytoryczną sesji otworzył ks. biskup prof. hab. Andrzej F. Dziuba zaprezentował bardzo ciekawy temat „Rodzina w dialogu z Bogiem”, w którym przedstawił jego podstawy teologiczne. Dialog poprzez objawienie, odwieczny dialog Boga z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa.

Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz rektor Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej przedstawiła „Uwarunkowania powstawania i rozwoju rodzin”, starając się odpowiedzieć na pytanie dlaczego nastąpił w Polsce tak gwałtowny spadek dzietności. Spadek pomimo faktu, że rodzina ciągle zajmuje zwłaszcza u młodzieży najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o jej cele życiowe i wartości, które preferuje.

Redaktor naczelny „Ozonu” Grzegorz Górny podjął się trudnego tematu „Jak być chrześcijaninem we współczesnym świecie”. Istotą życia człowieka jest to czy żyje w przymierzu z Bogiem czy nie. Jeżeli tak, to zewnętrzne sprawy stają się mniej istotne. Religijność nie dotyczy tylko Kościoła ale i spraw domowych o czym często zapominamy. Dom rodzinny często jest prawdziwym Kościołem. To dzięki niemu udało się ocalić wartości chrześcijańskie, wartości narodowe.

Ks. dr Mirosław Nowosielski wykładowca UKSW asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Diecezji Łowickiej zaprezentował temat „Młodzież – rodzina – cywilizacja”. Przybliżył współczesne zgubne trendy cywilizacyjne, często odrzucające pojęcie dobra i zła, preferujące cywilizację techniczną określaną też jako cywilizację śmierci przed cywilizacją miłości.

Współcześni filozofowie starają się przeciwstawić duszę i ciało. Cywilizacja miłości stara się podkreślić być przed mieć, osobę przed rzeczą, etykę przed techniką, stawia na miłosierdzie.

Ks. dr Andrzej Gałaj – mówiąc o zadaniach Duszpasterstwa Rodzin zaprezentował problemy przed którymi stoją duszpasterze w kontekście nasilających się postaw i działań antyrodzinnych i antyklerykalnych. Wobec tych trendów praca D.R. winna realizować się w trzech zakresach, edukacyjnym, integrującym środowisko prorodzinne i stymulującym właściwą obyczajowość oraz miseriocordialnym.

Prof. Andrzej Urbaniak przedstawił w bardzo interesujący sposób temat „Jak kochać”.

Dar płciowości jest darem bezinteresownym, którym obdarowujemy drugą osobą. Może być zagospodarowany tylko w atmosferze pełnej miłości. Tylko wtedy będzie źródłem radości i szczęścia. Trzeba odróżnić radość od przyjemności. Miłości się nie rozdrabnia, miłość się akceptuje.

Młodzi ludzie są spragnieni wartości, miłości, radości ale braki w wychowaniu, egoizm dorosłych często uniemożliwia im dotarcie do prawdziwych wartości. Młodzież nie jest zła ani trudna, żyje tylko w gorszych warunkach.

Jacek Stróżyński – przybliżył temat „Pokolenie Jana Pawła II”.

Zrodziło się ono na zlaicyzowanym Zachodzie we Francji ale i my szybko uświadomiliśmy sobie ile zawdzięczamy Papieżowi mówił autor. Dzisiaj to młodzież często radykalna w podejściu do spraw religii, Kościoła, chce być solą ziemi. Powtórzył za Benedyktem XVI – Młodzi nie szukają Kościoła młodzieżowego, lecz młodego duchem; Kościoła przejrzystego dla Chrystusa, nowego Człowieka. To właśnie jest zadanie, które zamierzamy podjąć dzisiaj, w momencie rzeczywiście wyjątkowym, albowiem kończy się wielkie wydarzenie młodzieżowe, które popycha nas do spojrzenia w dzień jutrzejszy Kościoła i społeczeństwa.

Spotkanie zakończyła prof. Krystyna Ostrowska, która omówiła „Więzi miedzy pokoleniami w rodzinie”. Mimo różnych trudności dotykających polskie rodziny wnioski końcowe są optymistyczne. Kondycja rodziny polskiej nie jest w stanie kryzysu. 20 proc. rodzin jest biednych i potrzebne jest im wsparcie, ale tylko 5 proc. rodzin jest rodzinami niewydolnymi, patologicznymi.

Sejmik zakończył ks. biskup A.F. Dziuba, który podziękował organizatorom za podjęcie tego problemu, za hołd oddany Janowi Pawłowi II, który ukochał młodzież i rodzinę. Obraz dzisiejszej rodziny wydaje się obrazem ciemnym, ale na szczęście w rodzinach tkwi wielki potencjał budujący nadzieję na przyszłość. Dobra rodzina potrafi przekroczyć granice niemożności i tak jak głosi hasło Sejmiku „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, mimo wszelkich wysiłków jej wrogów.