Autorzy: praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-44-5

 

Od wydawcy

Rocznica Chrztu Polski nie może być tylko wspomnieniem historycznego wydarzenia sprzed 1050 lat. Powinna być ona – jak podkreślił Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski impulsem do „odnowienia i umocnienia naszej wiary, do ponownego odkrycia łaski i daru chrztu świętego, do odważnego i wiernego podjęcia wszystkich wezwań i zobowiązań, które z chrztem się wiążą”. „Zebrani u źródeł chrzcielnych Polski, w 1050 rocznicę Chrztu Mieszka – mówił Prymas w Gnieźnie 14 kwietnia 2016 roku – dziękujemy dziś Bogu za łaskę sakramentu chrztu. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie moce ducha, którymi w ciągu wieków, poczynając od roku 966, nasz naród był umacniany. Trzeba nam dziś odważnie powracać do duchowych źródeł tej wewnętrznej siły. Bardzo jej przecież potrzebujemy, wszyscy bez wyjątku”.

W ponad 1000-letniej historii Polski nie było takich momentów, w których Kościół katolicki opowiedziałby się przeciwko państwu i Narodowi. Kościół katolicki współtworzył naszą państwowość, przez całe wieki wiernie przechowywał ideę Polski i polskości. Kościół w naszych dziejach kształtował w nas poczucie historycznej tożsamości, stał na straży godności człowieka i polskiej wolności, był gwarantem państwowości oraz nierozerwalnie z nią związanej suwerenności.
Dlatego obchodząc tę rocznicy trzeba spojrzeć także na dzieje Polski, poczynając od Chrztu w 966 i jego znaczenia, a kończąc na czasach współczesnych. Warto pokazać, jaką role i znaczenie miał Kościół dla dziejów Narodu w różnych okresach jego historii, a także na nowo dostrzec to wielkie dziedzictwo naszej historii, tradycji i kultury opartej na związku Kościoła z Narodem.
Niezwykle ważną kwestią jest pokazanie duchowych cywilizacyjnych, kulturowych konsekwencji Chrztu Polski. Chrzest stworzył Polskę w wymiarze duchowym, ale też politycznym i kulturowym. Jak powiedział Abp Gądecki na Poznańskim Forum Duszpasterskim 26 września 2015 roku – „Nowi ludzie zaczęli żyć nowym życiem w Chrystusie stworzyli w Polsce nowy świat, który wypowiadał się poprzez nową wiarę, kulturę, nowe prawo, nowe instytucje. Doświadczenie wiary przełożyło się na postawy moralne w życiu społecznym i gospodarczym”. Religia chrześcijańska budowała i cementowała nowe państwo i stawała się konieczną częścią jego rozwoju.
Warto spojrzeć na dziedzictwo Chrztu Mieszka poprzez dwie wybitne postacie św. Jana Pawła II z jego nauczaniem odnoszącym się do polskich dziejów, a szczególnie umiłowaniem Ojczyzny jej kultury i historii, czemu dawał świadectwo podczas pielgrzymek do Ojczyzny oraz Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego nauczania szczególnie podczas przygotowania i obchodów Millenium Chrztu Polski 1966 r. Warto też wskazać na aktualność jego nauczania w dzisiejszej Polsce. Jest to szczególnie ważne, aby czerpać z tego prymasowskiego nauczania uwzględniając kontekst współczesnych wyzwań.
Te istotne zagadnienia zawiera niniejsza publikacja, którą przekazujemy do rąk czytelników wyrażając nadzieję, że nie tylko pobudzi ona do refleksji nad tajemnicą Chrztu świętego, ale pozwoli także na lepsze poznanie i zrozumienie naszej ojczystej historii, której fundamentem stał się Chrzest Mieszka I.

Marek Koryciński
wiceprzewodniczący
Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”