Autor: Praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-32-2

 

Słowo wstępne

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, będące podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego, to priorytetowe zadanie działania administracji rządowej i samorządowej. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców wsi, miasteczek, miast całego kraju, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie byłoby to możliwe bez – szczególnie widocznego w ostatnim czasie – rozwoju medycyny ratunkowej oraz coraz bardziej sprawnego i efektywnego funkcjonowania służb ratowniczych w Polsce. Jestem niezmiernie zaszczycony, że również Inowrocław jako miejsce obrad Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa przyczynił się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa publicznego naszego kraju. Pragnę podziękować wszystkim współorganizatorom, którzy swoim trudem i zaangażowaniem sprawili, że w Inowrocławiu po raz piętnasty jest organizowane Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, tj. m.in.: Powiatowi Inowrocławskiemu, Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Katedrze Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Klinice Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i Związkowi Miast Polskich. Jubileusz konferencji skłania do refleksji nad genezą jej powstania oraz nad rolą administracji samorządowej w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w szczególności na poziomie działania systemu ratownictwa medycznego. Przypomnijmy, że w kwietniu 1995 roku z inicjatywy władz samorządowych Inowrocławia oraz dyrekcji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na mocy uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia stworzono jeden z pierwszych w Polsce Zintegrowanych Systemów Ratownictwa, którego celem było optymalne wykorzystanie personelu ratowniczego, dostępnych środków technicznych, logistycznych oraz w efekcie podniesienie jakości świadczenia pomocy w nagłych i nadzwyczajnych sytuacjach. Znaczącą rolę w tworzeniu tego przedsięwzięcia odegrała ówczesna Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z prof. dr hab. Jerzym Koniecznym, sprawującym od lat funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego inowrocławskiej konferencji. W 1996 roku odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, podczas którego poruszano temat braku rozwiązań prawnych w systemie polskiego ratownictwa oraz niespójnych działań służb ratunkowych. Kolejne Fora, będące okazją do spotkań przedstawicieli samorządu terytorialnego z ekspertami w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz reprezentantami różnych służb ratunkowych miały niewątpliwy wpływ na tworzenie specjalistycznych aktów prawnych w dziedzinie ratownictwa medycznego.Należy wspomnieć również, że w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku utworzono nowy zawód ratownika medycznego, który wypełnił lukę w systemie ratownictwa medycznego w Polsce oraz rozwiązał problem braków kadrowych w tej dziedzinie. W ślad za tym powstały specjalizacje lekarskie i pielęgniarskie w zakresie medycyny ratunkowej.Ważnym wydarzeniem było również uruchomienie w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pierwszego w Polsce oddziału ratunkowego, którego uroczyste otwarcie odbyło się 30 maja 2000 roku w trakcie obrad V Międzynarodowego Forum Ratownictwa. Kolejnym sukcesem – co warte podkreślenia – inowrocławskich władz samorządowych i służby zdrowia było utworzenie 1 maja 2001 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego, będące zintegrowanym stanowiskiem przyjmowania wezwań, zbierania informacji i podejmowania decyzji w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Centrum od czasu swojego utworzenia funkcjonowało w oparciu o pierwszą ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 25 lipca 2001 roku, gdzie określono zasady jego organizacji, działania i finansowania. Wspomniana pierwsza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym okazała się jednak niedoskonała i koniecznym było szukanie kolejnych rozwiązań poprawiających organizację ratownictwa medycznego w Polsce. Efektem wieloletnich dyskusji krajowych ekspertów w tej dziedzinie oraz przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, odbywających się nierzadko podczas sympozjów w Inowrocławiu było stworzenie nowych zapisów prawnych m.in. nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w 2007 roku. Coroczne konferencje w Inowrocławiu są doskonałą okazją do wymiany poglądów w zakresie różnych dziedzin ratownictwa. Patronat honorowy nad Forum obejmowali m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkami Komitetu Naukowego byli niejednokrotnie wybitni naukowcy, reprezentujący najważniejsze uczelnie medyczne w kraju, m.in. profesorowie: Witold Jurczyk, Jerzy Konieczny, Wojciech Gaszyński, Juliusz Jakubaszko, Michał Gaca, Janusz Pach, Zygmunt Muszyński, Krystyn Sosada, Jerzy Karski, Jerzy Orłowski i wiele innych cenionych osób, a także goście zagraniczni m.in. profesorowie Fritz Ahnefeld i Wolfgang Dick. Szanowni Państwo, pragnę wyrazić nadzieję, że działania inowrocławskich władz samorządowych w zakresie ochrony zdrowia, m.in. poprzez organizację kolejnych edycji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa oraz zainteresowanie poprzednimi obradami, były i cały czas są skutecznym sposobem lepszego funkcjonowania administracji i służb odpowiedzialnych za zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludności zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Mam zaszczyt przekazać w Państwa ręce monografię naukową wydaną na jubileuszowe XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. To już piętnasty raz kiedy miasto Inowrocław gości najznamienitszych przedstawicieli służb związanych z ratownictwem, administracji publicznej oraz naukowców reprezentujących najważniejsze krajowe ośrodki naukowe, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza