Opracowanie polskiej wersji:
dr hab. Barbara Golińska
prof. dr hab. Piotr Goliński

ISBN 978-83-89250-83-4

 

 DANUBENERGY – streszczenie projektu

 

Obecnie produkcja energii z biomasy jest często nieefektywna, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Stan taki występuje w konwencjonalnej produkcji biomasy dla biogazowni, m.in. z powodu dominującej roli kukurydzy i związanego z jej uprawą zwiększonego ryzyka erozji gleby oraz strat składników pokarmowych, jak również z powodu słabego wykorzystania energii cieplnej podczas wytwarzania prądu w procesie kogeneracji. Ponadto konkurencja upraw roślin energetycznych z produkcją żywności na urodzajnych glebach użytków rolnych i wynikający z tego powodu wzrost cen ziemi i produktów rolniczych generuje problemy etyczne i społeczno-ekonomiczne. W związku z tym konieczna jest poprawa procesów produkcji bioenergii przyjaznych dla środowiska, jak również wykorzystanie w tym celu surowca z nieużytkowanych obszarów przyrodniczych i rolniczych.

Dzięki równoczesnemu wdrożeniu przykładowego modelu w dziewięciu krajach Europy Środkowej projekt DANUBENERGY wskaże, które możliwości techniczne i rozwiązania metodyczne mogą mieć zastosowanie w zwiększeniu produkcji, wydajności, podaży oraz międzynarodowej współpracy w obszarze produkcji energii odnawialnej.

DANUBENERGY zmierza do:

  • produkcji nadającego się do magazynowania paliwa stałego, wykorzystując proces technologiczny o wysokiej wydajności energetycznej,
  • wykorzystania ekstensywnie produkowanej biomasy z nadrzecznych łąk i terenów zieleni kształtujących krajobraz przyrodniczy, której nie można przeznaczyć do celów paszowych w żywieniu zwierząt oraz do konwersji na bioenergię w konwencjonalnych technologiach.

Projekt DANUBENERGY rozwiąże problem nieefektywnej produkcji bioenergii z biomasy na trzech płaszczyznach:

1. Przyczyni się do optymalizacji procesów PRODUKCJI poprzez wprowadzenie nowej technologii IFBB (Zintegrowane wytwarzanie paliwa stałego i biogazu z biomasy), jako samodzielnie działającej instalacji lub jako dodatkowego modułu w istniejących biogazowniach.

2. Przyczyni się do lepszego wykorzystania BAZY SUROWCOWEJ poprzez zastosowanie do produkcji bioenergii wcześniej niezagospodarowanej biomasy, zbieranej z obszarów nieużytkowanych rolniczo i przydrożnych pasów zieleni.

3. Poprawi sytuację rynkową PRODUKTÓW poprzez optymalizację produkcji biopaliw w danym regionie, wskazanie możliwości ich zbytu i dystrybucji poprzez międzynarodową sieć współpracy.

Projekt oparty jest na czterech operacyjnych pakietach działań:

A) Przeprowadzeniu wspólnej DEMONSTRACJI, której podstawą jest mobilna pokazowa instalacja biogazowa, pracująca w trybie demonstracyjnym w 9 lokalizacjach na terenie 7 krajów partnerskich.

B) Dostosowaniu do specyfiki regionu WYKONALNOŚCI procesu technologicznego IFBB, która zostanie oceniona przy pomocy badań analitycznych różnych parametrów technicznych (substraty, parametry spalania), w celu określenia możliwości wykorzystania surowca i różnych linii produkcyjnych.

C) ZRÓWNOWAŻONYM PLANOWANIU wdrożenia tego rozwiązania w Europie Środkowej, które zostanie zrealizowane poprzez ocenę jego wpływu na środowisko oraz badania społeczno-ekonomiczne w danym regionie.

D) Wspólnym planowaniu przedsięwzięcia biznesowego oraz BUDOWIE POTENCJAŁU WIEDZY I INFORMACJI u regionalnych, krajowych i międzynarodowych interesariuszy w celu przygotowania międzynarodowej współpracy, produkcji i dostaw bioenergii oraz inwestycji regionalnych.

Partnerstwo odzwierciedla strukturę projektu: z jednej strony działania REGIONALNE, a z drugiej wspólne inicjatywy MIĘDZYNARODOWE. Każdy partner reprezentuje określony region, przeprowadza znormalizowaną demonstrację, badania, procesy budowania potencjału informacji i wnosi wkład do projektu na płaszczyźnie międzynarodowej, realizując konkretne zadania i wykorzystując fachową wiedzę. Poprzez realizację działań w 9 różnych regionach uzyskane wyniki będą miały rzeczywiście międzynarodowy charakter, nadający się do dalszego upowszechniania. Projekt DANUBENERGY ma na celu identyfikację interesariuszy i szeroko rozumianych grup społecznych. Elementami łączącymi regiony realizacji projektu są rzeki, będące środkowoeuropejskimi „kanałami życia”. Jest to jeden z powodów, dla których projekt DANUBENERGY koncentruje się na terenach nadrzecznych Dunaju, Renu, Mury, Warty/Odry, Jeziora Nezyderskiego i Padu.