Od redakcji

Oddajemy do rąk P.T. czytelników kolejny 18 numer „Zeszytów Problemowych” «Życie i Myśl» który zawiera materiały będące pokłosiem XXI Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego obradującego w dniach 17-18 listopada 2004 r. w Kościerzynie na ziemi kaszubskiej pod honorowym patronatem ks prof. Jana Bernarda Szlagi biskupa pelplińskiego. Organizatorami Sejmiku obok Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” było Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie, władze Kościerzyny i starostwo powiatowe.

Obradowano w Sanktuarium MB Królowej Rodzin przy czynnym wsparciu kustosza Sanktuarium ks. prałata Mariana Szczepińskiego.

Tradycją Sejmików Rodzinnych, jak stwierdził przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski jest „...nie tylko krytyczna analiza i ocena aktualnych rozwiązań na »polu rodzinnym«, lecz przede wszystkim wskazywanie kierunków i możliwości zmian w polityce rodzinnej państwa i samorządów. Tej tradycji aktualny Sejmik powinien być wierny byśmy wyjechali z nowymi nadziejami i konstruktywnymi wnioskami jak zmieniać stan obecny...”.

Przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia, małżeństwa i rodziny, stanowiących rdzeń jej kulturowego dziedzictwa.

Jest to wielkie wyzwanie, do którego należy podejść odpowiedzialnie, chodzi bowiem o przywrócenie Europie jej duchowego wymiaru związanego ściśle z godnością każdej osoby ludzkiej.

W Polsce zmiana spojrzenia na rodzinę dokonała się dopiero za rządów AWS. Przedtem i teraz polityka państwa nie była i nie jest polityką prorodzinną.

W procesie wychowawczym przez całe wieki element wychowania religijnego był jednym z najważniejszych.

Dzisiaj dom, szkoła, rodzina z różnych powodów stawiane są na dalszym miejscu. Próbą przeciwdziałania tym tendencjom był konkretny plan przezwyciężenia problemów społecznych przyjęty przez Sejm III kadencji dla którego podstawą stała się „Karta Praw Rodziny” . Niestety polityka SLD i prezydenta A. Kwaśniewskiego cofnęła większość osiągniętych wówczas zdobyczy rodzinnych.

Na XXI Sejmiku przedstawiona została praca samorządów, które prowadzą bardzo konkretne działania na rzecz przezwyciężenia konfliktów społecznych – wzorem może tu być Gdańsk i Kościerzyna i są próbą umniejszania negatywnych skutków polityki Państwa.

Gwałtowne przekształcenia kulturowe, które obecnie zachodzą dotykają także rodziny. A przecież Ojczyzna i rodzina to nie są puste słowa, to nie są byty romantyczno-abstrakcyjne. To wartość wspólnotowa, źródło i podstawa patriotyzmu i wyraz narodowej godności.

Polska nieprzypadkowo broniła zapisu o wspólnych chrześcijańskich korzeniach. Jeżeli bowiem osłabnie potępienie takich występków jak kradzież, przemoc, ataki na religie, należy się spodziewać upadku wolności w sferze gospodarki, polityki i religii.

W obliczu występujących zagrożeń, które dostrzegli uczestnicy Sejmiku domaganie się prowadzenia przez państwo i samorządy polityki prorodzinnej stanie się pilną koniecznością, między innymi temu służyć ma wystosowany apel do władz państwowych i samorządowych.